1
Iată fiii lui David, care i s-au născut la Hebron: întâiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;
2
al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;
3
al cincilea, Şefatia, cu Abital; al şaselea, Itream, cu nevasta sa Egla.
4
Aceştia şase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.
5
Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon, patru, cu Bat-Şua, fata lui Amiel;
6
Ibhar, Elişama, Elifelet,
7
Noga, Nefeg, Iafia,
8
Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă.
9
Aceştia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar era sora lor.
10
Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;
11
Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;
12
Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;
13
Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;
14
Amon, fiul său; Iosia, fiul său.
15
Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum.
16
Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.
17
Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Şealtiel;
18
Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.
19
Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania; Şelomit, sora lor;
20
şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.
21
Fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania.
22
Fiul lui Şecania: Şemaia. Fiii lui Şemaia: Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, şase.
23
Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia şi Azricam, trei.
24
Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, şapte.