Plan de citire a Bibliei

Isaia 60-61
Galateni 1
Isaia 60-61
Galateni 1