Plan de citire a Bibliei

Isaia 62-64
Galateni 2:1-10
Isaia 62-64
Galateni 2:1-10