Plan de citire a Bibliei

Isaia 65-66
Galateni 2:11-21
Isaia 65-66
Galateni 2:11-21