Plan de citire a Bibliei

Ieremia 42-43
1 Timotei 1
Ieremia 42-43
1 Timotei 1