Plan de citire a Bibliei

Ieremia 44-45
1 Timotei 2
Ieremia 44-45
1 Timotei 2