Plan de citire a Bibliei

Ieremia 46-47
1 Timotei 3
Ieremia 46-47
1 Timotei 3