Plan de citire a Bibliei

Ieremia 51:1-33
2 Timotei 1
Ieremia 51:1-33
2 Timotei 1