Plan de citire a Bibliei

Ieremia 51:34-64
2 Timotei 2
Ieremia 51:34-64
2 Timotei 2