Plan de citire a Bibliei

Ieremia 50
1 Timotei 6
Ieremia 50
1 Timotei 6